+
Termékcsoportok
Menü

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési nyilatkozat

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Balasáné Ocskó Szilvia egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató)

Székhely: 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy tanya 193/B

Képviselő: Balasáné Ocskó Szilvia

A bejegyző bíróság megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város jegyzője, mint Cégbíróság

Adószáma: 66636267-1-51

Telefon: +36-70-329-8230

Email: bbgarden14@gmail.com

 

Az adatfeldolgozó neve, címe

Név: Peller Endre egyéni vállalkozó

Székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 60.

Nyilvántartási szám: 6617263

Telefon: 06-70-933-4304

Email: info@viltor.hu

 

Adattovábbítással érintett cégek neve, címe

Név: Magyar Posta Zrt. (MPL Futárszolgálat)

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Telefon: 06-1-767-8282

Email: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Név: Sprinter Futárszolgálat (PickpackPont)

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Cégjegyzékszám: 01-09-660447

Telefon: 06-1-881-2615

Email: info@sprinter.hu

 

Név: FoxPost Zrt

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.

Cégjegyzékszám:10-10-020309

Telefon: 06-1-999-0369

www.foxpost.hu/kapcsolat

A www.bbgarden.eu webáruház számára kiemelt fontosságú cél az áruházban vásárlók és regisztrálók által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

Szolgáltató elkötelezi magát a regisztrálók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak eleget téve járul hozzá az üzemeltett elektronikus alkalmazások biztonságos használatához.

Szolgáltató a regisztrálók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat megváltoztatására.

A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet),

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

e-mail címen: bbgarden14@gmail.com

tel: +36-70-329-8230

Aki a www.bbgarden.eu webáruházában regisztrálja magát, a jelen Adatvédelmi nyilatkozat megismeréséről és elfogadásáról nyilatkozni köteles.

Adatvédelmi nyilatkozat

Szolgáltató a webáruházban regisztrálók és regisztráció nélkül vásárlók által megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. A honlapon regisztrálók adatait harmadik fél részére nem adja át, kivéve a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő futárszolgálatot, amely a webáruháztól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére tovább adni.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelés célja: webáruházban regisztráló személyek azonosítása, webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.

A kezelt adatok köre: név, állandó lakhely (tartózkodási hely), e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a teljesítés évének utolsó napjától számított 5 év, a számviteli bizonylatok vonatkozásában 8 év.

A személyes adatok tárolásának módja

A www.bbgerden.eu számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye, szervere a székhelyén (6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy tanya 193/B), az adatfeldolgozó szervere pedig a 1092 Budapest, Ráday utca 60. alatt találhatók meg.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy korlátozását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az érintett kérelmére a Szolgálató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettel szemben a webáruház felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A webáruház mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett személy jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Alapfogalmak

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok

-        kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

-        gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

-        az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

-        pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

-        tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

-        kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

+36703298230 info@bbgarden.eu